AmiVita

Privacy

Privacy statement

Bewustmaking dataprotectiebeleid – GDPR – AVG

AmiVita hecht er belang aan om te communiceren waarom en op welke wijze we persoonsgegevens verwerken. Via de wetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) ofwel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn de regels duidelijk.

De AVG stelt een aantal eisen aan de transparantie over de verwerking en communicatie aan de betrokkene (in ons geval de cliënt en/of patiënt).

Dataregister

AmiVita verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

De gegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren en worden niet langer dan 1 maand bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (Recht om vergeten te worden).

Volgens het beginsel van de minimale gegevensverwerking worden enkel persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens worden op volgende manier bijgehouden:

 • Patiënten
  • in hun persoonlijk cliëntenbestand – elektronisch
  • enkel toegankelijk door Els Leroux
 • Cliënten:
  • in één algemeen cliëntenbestand – elektronisch
  • toegankelijk door Els Leroux

Communicatie

Voor een volledig overzicht van het privacy beleid wordt doorverwezen naar de privacy statement op de website www.AmiVita.be

Rechten van de betrokkene

AmiVita voorzit in de volgende rechten voor de betrokkene:

 • Informatie en toegang tot persoonsgegevens
 • Correctie en uitwissing van de gegevens
 • Bezwaar tegen directe marketingpraktijken
 • Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Overdraagbaarheid van de gegevens (tekst-bestand – UTF-8)

De uitwissing kan echter tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Verzoek tot toegang

AmiVita voorziet regels over hoe met toegangsverzoeken om te gaan. In de meeste gevallen zal gratis en binnen de 30 dagen gevolg gegeven worden aan het verzoek tot toegang. Manifest ongegronde of overmatige verzoeken kunnen worden aangerekend of worden geweigerd (bv opvragen van gegevens waartoe de aanvrager geen recht heeft).

De betrokkene die om toegang verzoekt krijgt bepaalde bijkomstige informatie, zoals de termijnen gedurende dewelke AmiVita de informatie bijhoudt en het recht om onnauwkeurige gegevens te laten verbeteren.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden op volgende manier verwerkt:

 • Patiënten
  • data nodig voor de opvolging en voorbereiding van hun persoonlijk dossier
 • Cliënten:
  • data nodig om te voldoen aan hun doelstelling:
   • afspraken maken indien hierom gevraagd door de cliënt
   • informatie doorsturen aan de cliënt indien hierom gevraagd door de cliënt
    • nieuwsbrief

Toestemming

AmiVita vraagt uw “expliciete toestemming” om gegevens te registreren en te verwerken. De toestemming blijkt uit een actieve indicatie van akkoord. M.a.w. de toestemming kan niet worden afgeleid uit een stilzwijgen, een vooraf aangevinkt vakje of uit een niet-handelen.

Bv. Indien u na een lezing wenst op de hoogte te blijven van verdere activiteiten via de nieuwsbrief, dan kan dit door uw expliciete schriftelijke toestemming te geven op een formulier met volgende tekst:

‘Wenst u een samenvatting van de lezing met bijhorend recept te ontvangen en wenst u op de hoogte te blijven van toekomstige lezingen en workshops van AmiVita? Geef dan je e-mail adres op:’

Kinderen

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van onze diensten. Indien je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij je om geen persoonsgegevens aan ons over te maken.

Datalekken

AmiVita voorziet adequate procedures om persoonlijke datalekken op te sporen, te rapporteren en te onderzoeken.

Gegevensbescherming door ontwerp

Gegevensbescherming wordt uitgevoerd door alle apparatuur die leidt tot persoonlijke data te voorzien van de nodige toegangscontrole en afscherming.

Extra privacy clausules

De privacyclausules hierna zijn van toepassing op de website en op alle internetinitiatieven van AmiVita.

AmiVita, de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Door het verstrekken van je persoonsgegevens op de website geef je aan AmiVita, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

Contacteer ons op info@AmiVita.be met vragen of opmerkingen ivm ons privacybeleid.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bezoekers van de website kunnen zich via de website registreren. Personen kunnen zich ook schriftelijk registreren (bv. na het bijwonen van een lezing of een workshop). De persoonsgegevens die je bij de registratie ingeeft, worden door AmiVita opgenomen in haar cliëntenbestand.

Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel de door jouw gevraagde informatie of publicaties te verstrekken en/of te bezorgen. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

AmiVita legt logbestanden aan (anoniem) van het gebruik van de website op basis waarvan statistieken worden gegenereerd ten behoeve van een anonieme analyse van dit gebruik.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Het is ons beleid om geen gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn aan derden te verkopen of te verhuren.

Cookies

De website gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar jouw browser stuurt en dat nadien op je eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door jou gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard; je vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kunnen wij je geen correcte werking van de website garanderen.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Wijzigingen Privacy Statement

AmiVita behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.

Laatst bijgewerkt: 21 mei 2018