AmiVita

Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website, word je geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op de website is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. Het gebruik van informatie op de website en eventuele beslissingen, die je op basis van die informatie neemt, gebeuren onder jouw eigen verantwoordelijkheid. Bij acute gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten adviseren wij je om direct contact op te nemen met een arts.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. AmiVita kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kun je de webmaster of AmiVita contacteren.

Onderbrekingen

AmiVita tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan AmiVita niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover AmiVita geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. AmiVita biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege AmiVita met of van deze websites of van hun inhoud.

Indien je op je eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, vragen wij je eerst contact op te nemen met de webmaster of met AmiVita.

Aansprakelijkheid

AmiVita kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. AmiVita garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

AmiVita kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. AmiVita is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is AmiVita aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Het is mogelijk dat de website een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en AmiVita is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

AmiVita verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van AmiVita. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.