AmiVita

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepassingsgebied algemene voorwaarden

1.1. Deze website is eigendom van Els Leroux, zaakvoerster van AmiVita, met vestiging te 9260 Serskamp, Moleneed 39, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0673.722.012. Het BTW nummer is BE0673.722.012. Telefoon: +32(0)470 012 666 E-mail: els.leroux@amivita.be. Website: www.amivita.be.

1.2. Diëtist: past op vraag van de zorgvrager of op geneeskundig voorschrift het voedings- of dieetadvies volgens de wetenschap van voeding en diëtetiek toe, zowel in de preventieve en curatieve gezondheidszorg als in de voedingssector, teneinde de gezondheid van de zorgvrager in stand te houden dan wel te bevorderen en/of de (volks)gezondheid te optimaliseren.

Patiënt: persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, in dit geval voedings- of dieetadvies volgens de wetenschap van voeding en diëtetiek om de gezondheid van de zorgvrager in stand te houden dan wel te bevorderen.

Klant: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

1.3. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1.4. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, bestelbonnen, offertes en/of facturen uitgaande van AmiVita, alsook op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen AmiVita en haar klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege AmiVita. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door AmiVita werden bevestigd. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.3. Patiënten voor wie een afspraak werd vastgelegd in de praktijk dienen minstens 24u vooraf te verwittigen indien ze verhinderd zijn. Deze gereserveerde afspraak kan immers niet meer ingeboekt worden voor andere patiënten die hierdoor pas later op afspraak kunnen komen.

Patiënten die niet komen opdagen of minder dan 24 uur vóór de afspraak annuleren, wordt een annulatievergoeding aangerekend aan het tarief van de gemiste afspraak.

Bij overmacht dient de praktijk steeds telefonisch verwittigd te worden en is het voorleggen van een geldig bewijs noodzakelijk, zoniet wordt de afspraak alsnog aangerekend.

De annulatievergoeding dient steeds binnen de 14 dagen betaald te zijn. Vanaf de tweede herinnering wordt er €10,00 administratiekosten extra aangerekend, bij een derde herinnering €15,00 extra.

Een annulering van een lezing of workshop dient minstens veertien dagen op voorhand te gebeuren, zoniet wordt de lezing of workshop aangerekend. Annulering van een cursus is slechts mogelijk tot een week vooraf, zoniet wordt deze volledig aangerekend.

2.4. Elke wijziging van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van AmiVita. AmiVita is in dit geval gerechtigd de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. Prestaties die reeds werden geleverd, moeten vergoed worden.

2.5. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst / levering

3.1. AmiVita besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor AmiVita, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot het betalen van een boete of schadevergoeding door AmiVita, tot ontbinding van de overeenkomst of tot weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2. De klant bezorgt aan AmiVita in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de nodige gegevens niet tijdig aan AmiVita worden verstrekt, heeft AmiVita het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. AmiVita behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Artikel 4 Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de bij de bestelling vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de prijs die bevestigd werden door AmiVita. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het plaatsen van de bestelling en de datum van de levering van de diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2. Indien BTW van toepassing is zijn alle prijzen exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

Artikel 5 Betaling

5.1. Voor het vastleggen van een lezing of workshop maakt AmiVita een voorschotfactuur op. Deze betaling gebeurt via overschrijving uiterlijk 15 dagen na de datum van de factuur.

5.2. De facturen van AmiVita zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op het ogenblik van de ontvangst van de goederen en/of diensten of via overschrijving uiterlijk 15 dagen na de datum van de factuur.

5.3. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.4. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft AmiVita het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.5. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van AmiVita, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6 Overmacht

6.1. Indien AmiVita de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, pandemie, stakingen, lock-outs, opstanden, het optreden van enige overheidsinstantie, administratieve maatregelen, hacking, fouten of vertragingen te wijten aan derden heeft AmiVita het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2. Indien AmiVita bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is AmiVita gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

6.3. In geval van corona of andere pandemie worden lezingen en workshops uitgesteld tot een nader te bepalen datum. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het plaatsen van de bestelling en de datum van de levering van de diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden een stijging ondergaan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

7.2. Ondanks het feit dat de website van AmiVita met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AmiVita niet. AmiVita is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de klant steeds voorafgaand aan de aankoop contact opneemt met AmiVita.

7.3. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

7.4. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AmiVita geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

7.5. AmiVita kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

7.6. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. AmiVita verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

7.7. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is AmiVita niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

7.8. Voor zover AmiVita bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout.

7.9. Alle klachten in verband met de geleverde diensten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval gemeld worden binnen 7 kalenderdagen na de definitieve oplevering ervan door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen op straffe van verval gemeld te worden binnen de 7 kalenderdagen na de ontdekking ervan, eveneens door middel van een aangetekende brief, op straffe van verval.

7.10. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft AmiVita de keuze om de gebreken te herstellen. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van AmiVita is ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.

7.11. Ingeval de klacht niet tijdig per aangetekend schrijven aan AmiVita kenbaar werd gemaakt, wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de geleverde dienst en zal er geen aanleiding zijn tot teruggave van enige betaling. Dergelijke aanvaarding geldt zowel voor wat betreft de vermeldingen op de facturen, als voor de specificaties van de dienst.

Artikel 8 Verzakingsrecht

In het kader van verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar AmiVita, Moleneed 39, 9260 Serskamp, België. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven, worden niet teruggenomen en de koper kan zich in dat geval niet beroepen op het verzakingsbeding.

AmiVita behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Artikel 9 Overdracht van rechten

De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens AmiVita heeft voldaan. AmiVita behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke AmiVita niet zou hebben gecontracteerd.

AmiVita behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onbetaalde leveringen/diensten terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant. De doorverkoop door de klant van de niet-betaalde goederen heeft bovendien van rechtswege de overdracht van de schuldvordering van de klant op de derde aan AmiVita tot gevolg, zodat deze laatste over een rechtstreeks vorderingsrecht beschikt ten aanzien van deze derde.

Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1. Door te bestellen via de website van AmiVita, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De persoonsgegevens die kunnen verzameld worden zijn: persoonlijke identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, leef- en eetgewoonten, gegevens betreffende de algemene gezondheid, enz. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en haar nationale uitvoeringswetgeving.

10.2. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. AmiVita zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

10.3. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

10.4. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met AmiVita verbonden zijn of met enige andere partner van AmiVita. AmiVita garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

10.5. De persoonsgegevens verwerkt voor klanten- en patiëntenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1. De voor of na de totstandkoming van de bestelling aan de klant of patiënt ter hand gestelde stukken en documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten blijven eigendom van AmiVita. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gekopieerd of vermenigvuldigd.

11.2. De volle eigendom van intellectuele rechten op de door AmiVita verstrekte concepten of ontwerpen blijft bij AmiVita, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

Artikel 12 Geschillenregeling

12.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door AmiVita van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

12.2. Het is de klant verboden om zijn rechten en verplichtingen onder de met AmiVita afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AmiVita. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

12.3. Een eventueel in gebreke blijven van AmiVita om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

12.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

12.5. In de relatie tussen AmiVita en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door AmiVita worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde onverminderd het recht voor AmiVita om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.